WirtualneTargiSlubne.pl

Zobacz najnowsze oferty.

Czy­ta­jąc o de­pi­la­cji la­se­ro­wej znaj­do­wa­łam roz­ma­ite (by­wa­ło, że sprzecz­ne) in­for­ma­cje. Jed­ni pi­sa­li, że za­bieg jest bo­le­sny, in­ni, że w ogó­le nic nie bo­li.